GDPR

 1. Kto je správca osobných údajov

  INTERTEC s.r.o. ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00692972, DIČ: 2020451741, IČ DPH: SK2020451741, Zapísaná v OR: OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č.19/S Banka: VÚB a.s., Bratislava, č.účtu: 21803312/0200 IBAN: SK11 0200 0000 0000 2180 3312, kolarik@tlakovereaktory.sk

 2. Zásady spracovania osobných údajov

  • osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
  • osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, výslovne vyjadrené a legitímne účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlúčiteľný
  • rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
  • prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
  • osobné údaje uchovávame výhradne po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré s spracovávané
  • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným, či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením nebo poškodením.
 3. Aké osobné údaje spracovávame Meno a priezvisko Adresa Telefónne číslo Emailová adresa

 4. Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame Plnenie zmluvy: predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia

 5. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme

  • našim dodávateľom tovaru a logistiky
  • orgánom štátnej správy
 6. práva subjektov údajov Podľa GDPR sú Vaše práva:

  • Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
  • Právo subjektu OU byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
  • Právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
  • Právo subjektu OU na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
  • Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
  • Právo subjektu OU žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
  • Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)
 7. v súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Súčasne Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.